Chính sách bảo mật

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG LIÊN KẾT

Điều 1. Điều khoản định nghĩa

1. Nhà cung cấp dịch vụ mạng liên kết (sau đây gọi là “Nhà cung cấp”) là hqsv.club, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hệ thống mạng liên kết là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng dịch vụ mạng liên kết trên trang mạng liên kết của hqsv.club.

3. Người sử dụng dịch vụ mạng liên kết (sau đây gọi là “Người sử dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản mạng liên kết hợp pháp để sử dụng các dịch vụ mạng liên kết trên website của Nhà cung cấp. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Người sử dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng liên kết của Nhà cung cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang mạng liên kết ; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật.

4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người sử dụng, do Người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống mạng liên kết của Nhà cung cấp theo mẫu đăng ký trên trang mạng liên kết.

5. Thông tin riêng là thông tin mà Người sử dụng cung cấp trên mạng liên kết dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Người sử dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.

6. Thông tin công cộng là thông tin trên mạng liên kết do Nhà cung cấp hoặc Người sử dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Người sử dụng đó.

7. Ban quản trị Mạng xã hội là bộ phận trực thuộc Nhà cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng liên kết; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người sử dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang mạng liên kết.

8. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc Nhà cung cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người sử dụng cung cấp để đăng tải lên mạng liên kết ; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng liên kết.

Điều 2. Phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ, cung cấp trên mạng liên kết

Người sử dụng được tự do trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ, khoa học kỹ thuật phục vụ cho hoặc liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của hqsv.club.

Trừ các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng liên kết như sau:

1. Nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

2. Nội dung tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

4. Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

5. Nội dung quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

6. Thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7. Thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động... hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

8. Nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

9. Nội dung tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào không thuộc phạm vi thông tin trao đổi, chia sẻ trên mạng liên kết để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

10. Thông tin có chứa các loại virus hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống mạng liên kết, máy tính, mạng internet và các thông tin bảo mật của Nhà cung cấp và/hoặc của Người sử dụng khác trên mạng liên kết.

11. Thông tin xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng dịch vụ mạng liên kết

1. Quyền của Người sử dụng dịch vụ mạng liên kết:

a) Người sử dụng có quyền được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên mạng liên kết.

Người sử dụng có quyền đóng góp ý kiến cho Nhà cung cấp trong quá trình sử dụng các dịch vụ mạng liên kết. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến Ban quản trị Mạng xã hội (thông tin của Ban quản trị Mạng xã hội được đề cập tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thỏa thuận này).

c) Người sử dụng có quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của pháp luật.

d) Người sử dụng có quyền đăng tải bài viết, bình luận trên mạng liên kết thông qua sự kiểm duyệt của Bộ phận kiểm duyệt nội dung, nhằm đảm bảo nội dung thông tin do Người sử dụng cung cấp thuộc phạm vi thông tin được phép trao đổi theo quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này và quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng liên kết:

a) Trước khi sử dụng dịch vụ mạng liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website của Nhà cung cấp, Người sử dụng phải đăng ký tài khoản mạng liên kết và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

b) Khi đăng ký tài khoản mạng liên kết, Người sử dụng phải từ đủ 14 (mười bốn) tuổi trở lên. Trường hợp Người sử dụng dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, khi đăng ký tài khoản mạng liên kết, Người sử dụng phải đảm bảo có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật về việc đăng ký tài khoản mạng liên kết của Người sử dụng. Nếu không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp, Nhà cung cấp có quyền không cho phép Người sử dụng đăng ký tài khoản mạng liên kết.

c) Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân đang sử dụng và đã cung cấp cho Nhà cung cấp là mới nhất, trung thực, đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ mạng liên kết của Nhà cung cấp. Đồng thời Người sử dụng phải luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

d) Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của mình trên mạng liên kết. Nhà cung cấp khuyến khích Người sử dụng nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép, đồng thời đảm bảo độ dài của mật khẩu theo quy định của nhà cung cấp nhằm đảm bảo tối ưu tính an toàn).

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về các nội dung, hình ảnh của các bình luận, bài viết được đăng tải trên mạng liên kết, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên mạng liên kết trong quá trình sử dụng dịch vụ mạng liên kết.

f) Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, bình luận) của mạng liên kết (bao gồm cả tài khoản cá nhân của Người sử dụng) hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu chưa được Nhà cung cấp cho phép bằng văn bản.

g) Người sử dụng phải thông báo cho Ban quản trị Mạng xã hội biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại mất mát xảy ra do Người sử dụng không thông báo theo quy định tại thỏa thuận này.

h) Người sử dụng có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

i) Người sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên mạng liên kết.

j) Người sử dụng cam kết không sử dụng dịch vụ mạng liên kết vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình mạng liên kết; truyền tải thông tin của mạng liên kết hay sử dụng dịch vụ mạng liên kết vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

k) Người sử dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của các nội dung, dịch vụ trên mạng liên kết cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Nhà cung cấp trong từng trường hợp cụ thể.

l) Người sử dụng không được hành động gây mất uy tín của Nhà cung cấp dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nhà cung cấp hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nhà cung cấp.

m) Người sử dụng không được tự ý khóa mật mã, sử dụng trái phép mật khẩu và thông tin riêng của Người sử dụng khác trên mạng liên kết.

Người sử dụng không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của mạng liên kết. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Nhà cung cấp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ mạng liên kết

1. Quyền của Nhà cung cấp dịch vụ mạng liên kết:

a) Đối với hệ thống mạng liên kết:

i. Nhà cung cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang mạng liên kết tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

ii. Nhà cung cấp có toàn quyền bổ sung, thay đổi hay xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trong thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên mạng liên kết sau những thay đổi, bổ sung đó, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận này.

iii. Nhà cung cấp có quyền không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần nội dung của mạng liên kết sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho Người sử dụng.

iv. Nhà cung cấp có quyền tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên mạng liên kết. Các chính sách này sẽ được công bố trên mạng liên kết tại từng thời điểm theo quyết định của Ban quản trị Mạng xã hội.

b) Đối với Người sử dụng dịch vụ mạng liên kết:

i. Nhà cung cấp có quyền yêu cầu Người sử dụng cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết để được sử dụng dịch vụ mạng liên kết, và hưởng phí dịch vụ áp dụng trên mạng liên kết tùy thuộc vào quy định và chính sách của Nhà cung cấp tại từng thời điểm, căn cứ theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

ii. Nhà cung cấp có quyền tiết lộ bất kỳ nội dung nào mà Người sử dụng đăng tải lên mạng liên kết, bao gồm cả thông tin cá nhân của
Người sử dụng nếu Người sử dụng đồng ý hoặc pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp hoặc nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, cải thiện chất lượng dịch vụ mạng liên kết của Nhà cung cấp.

iii. Nhà cung cấp có toàn quyền xóa bỏ bình luận, bài viết của Người sử dụng hoặc từ chối việc truy cập của Người sử dụng vào trang mạng liên kết hoặc bất kỳ phần nào của mạng liên kết ngay lập tức mà không cần báo trước nếu Nhà cung cấp phát hiện Người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong thỏa thuận này.

iv. Nhà cung cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.

v. Nhà cung cấp có toàn quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên mạng liên kết vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

vi. Nhà cung cấp có quyền kiểm tra, xử lý các thông tin đăng tải của Người sử dụng cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức, quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia và các quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật. Theo đó, Nhà cung cấp có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, bình luận của Người sử dụng xuất hiện trên mạng liên kết.

vii. Nếu Người sử dụng không tuân thủ các quy định của Nhà cung cấp thì Nhà cung cấp có quyền khóa quyền bình luận hoặc quyền đăng bài viết của Người sử dụng và/hoặc từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ mạng liên kết tùy theo sự xem xét của Nhà cung cấp và mức độ vi phạm của hành vi.

2. Nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ mạng liên kết

a) Nhà cung cấp phải cung cấp dịch vụ mạng liên kết theo đúng những nội dung, mục tiêu đã để ra trong thỏa thuận này.

b) Nhà cung cấp phải thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng; thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng liên kết.

c) Nhà cung cấp phải bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân, thông tin riêng của mình được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

d) Nhà cung cấp không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có các nội dung vi phạm quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này.

e) Nhà cung cấp phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này khi có yêu cầu.

f) Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin cá nhân và thông tin khác có liên quan của Người sử dụng liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nhà cung cấp phải cam kết đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
h) Nhà cung cấp chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Cơ chế xử lý đối với Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng liên kết

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm :

Khi Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện Người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, quy định rằng, dựa theo sự xem xét, cân nhắc của Ban quản trị Mạng xã hội về mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm của Người sử dụng gây ra đối với Hệ thống mạng liên kết và quyền lợi của Người sử dụng khác hay các đối tượng có liên quan khác theo quy định tại Thỏa thuận này, Ban quản trị Mạng xã hội sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.

2. Quy trình xử lý vi phạm:

Bước 1: Ban quản trị Mạng xã hội gửi thông báo nhắc nhở Người sử dụng về hành vi vi phạm bằng tin nhắn hoặc thư điện tử hoặc thư thông thường hoặc thông báo trên mạng liên kết (Tối đa mỗi lỗi vi phạm chỉ được nhắc nhở 01 (một) lần); nội dung nhắc nhở đã bao gồm yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc yêu cầu đính chính, sửa đổi thông tin sai phạm cho phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này.

Bước 2: Trường hợp Người sử dụng tái phạm, tùy theo mức độ vi phạm của hành vi mà Ban quản trị Mạng xã hội sẽ quyết định khóa quyền bình luận, quyền đăng bài viết hoặc xóa tài khoản mạng liên kết của Người sử dụng vĩnh viễn mà không thông báo trước.

Lưu ý : Trường hợp Người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tại Thỏa thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành hệ thống mạng liên kết cũng như quyền lợi của các đối tượng khác có liên quan, Ban quản trị Mạng xã hội sẽ quyết định xóa và chặn tài khoản mạng liên kết của Người sử dụng ngay lập tức kể từ lần đầu phát hiện vi phạm; đồng thời đưa vụ việc ra cơ quan quản lý nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng liên kết

1. Nhà cung cấp cho phép Người sử dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên mạng liên kết. Tuy nhiên, Nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin do Người sử dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên mạng liên kết là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

2. Trên website của mạng liên kết có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Nhà cung cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào mà Người sử dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên mạng liên kết.

3. Người sử dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên mạng liên kết đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của mạng liên kết không có nghĩa là Người sử dụng có bản quyền sử dụng những nội dung mà người sử dụng truy cập được. Người sử dụng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên mạng liên kết nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định.

Điều 7. Phương thức giải quyết khiếu nại, tranh chấp

1. Cơ chế giải quyết tranh khiếu nại, tranh chấp

a) Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ mạng liên kết của Người sử dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Nhà cung cấp chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của Người sử dụng trong trường hợp người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

c) Mọi tranh chấp trên mạng liên kết sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.

d) Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên mạng liên kết đều sẽ được gửi đến Ban quản trị Mạng xã hội theo thông tin sau:

Email : hqsv.club@gmail.com

Ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Ban quản trị Mạng xã hội sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết phù hợp.

e) Trường hợp biện pháp thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

a) Ban quản trị Mạng xã hội tiếp nhận khiếu nại của Người sử dụng;

b) Ban quản trị Mạng xã hội chuyển thông tin khiếu nại cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người sử dụng, Ban quản trị Mạng xã hội trả lời cho Người sử dụng về kết quả giải quyết khiếu nại, đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

d) Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải sẽ được tiến hành tại Tòa án có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Chính sách thu thập, xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng dịch vụ mạng liên kết

1. Nhà cung cấp đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website mạng liên kết là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của Người sử dụng.

2. Thông tin được thu thập trên mạng liên kết sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ dịch vụ mạng liên kết mà Nhà cung cấp đang cung cấp cho Người sử dụng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích trên mạng liên kết, để đảm bảo tối ưu hoá tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

3. Nhà cung cấp sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Người sử dụng đăng tải trên các hệ thống nội bộ của Nhà cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.

4. Nhà cung cấp không tiết lộ, chia sẻ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng cho các tổ chức, cá nhân khác với bất kỳ mục đích nào trừ khi Người sử dụng đồng ý hoặc Nhà cung cấp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.